Medlemsbrev juni 2017

Hej alla medlemmar i Ålands Bostadsrättsförening!

I detta första medlemsbrev från den nya styrelsen vill jag börja med att tacka den avgående styrelsen för ett väl utfört arbete för föreningens bästa. Vår bostadsrättsförening börjar nå mogen ålder, och barn- och ungdomsåren har innehållit processer, som så småningom hittar rätt i djungeln av lagar och regelverk. Den nya styrelsen kommer att fortsätta i samma anda. Tack Kaj Grundström, Bertel Sund, Håkan Clemes och Christer Johansson, som lämnar styrelsen!

Den nya styrelsen hade den 5.6 sitt första möte. Det intressantaste beslutet var anhållan om ett års ytterligare reservation av tomten söder om vårt senaste projekt Segelmakaren. Segelmakaren rönte så stort intresse vid utgivningen att vi gärna vill tillgodose våra medlemmars intresse av att flytta till en bostadsrätt. Det ankommer alltså på oss i styrelsen att utvärdera det senaste projektet och planera för det nya.

Segelmakaren beräknas vara klart enligt plan i månadsskiftet juli-augusti, och byggnadskommittén kommer att informera de nya lägenhetsinnehavarna om hur den praktiska inflyttningen går till.

Boenderåden valdes av årsmötet, och deras sammansättning liksom styrelsens informeras om separat.

Styrelsen beslöt också att till boenderådens uppgifter hör trivselåtgärder i den yttre miljön, trivselregler, sociala sammankomster, hustomteuppgifter, ev. hjärtstartare och övriga uppgifter som åläggs av styrelsen. För boenderåden finns en mindre summa reserverad per område, men medel kan tillskjutas av styrelsen för angelägna projekt. Att ytterligare utveckla boendeförvaltningen med ekonomiskt ansvar hos boenderåden har styrelsen i dagens läge inte funnit praktiskt möjligt.

Sammankallare för boenderåden är Eivor Möller, Snickerivägen, Ulla Andersson (avvikande från årsmötesbeslutet), Lotsgatan och Anne-Helena Sjöblom, Segelmakargatan.

Sedan årsskiftet har föreningen en yrkesmässig disponent, Din Fastighet, som svarar på frågor kring lägenheter och boende. Vår Fixar-Staffan, Staffan Ivarsson, sköter enligt avtal med föreningen och i samarbete med boenderåden och disponenten om det mesta av underhåll och teknik i våra boendemiljöer. Staffans uppgiftsbeskrivning är omfattande, och alla har säkert förståelse för att prioritering av arbetet ibland blir nödvändig.

Lediga lägenheter kommer att finnas utannonserade på hemsidan abos.ax och på anslagstavlorna i husen från det de blir uppsagda tills de reserverats.

Om någon har frågor kring styrelsens fortsatta arbete går det bra att kontakta mig per e-post christina.vonhertzen@aland.net eller telefon 0457-5958399.

Besök gärna också vår hemsida abos.ax. 

Jag önskar er alla en skön sommar!

Christina (Kicki) von Hertzen
Ordförande

Christina (Kicki) von Hertzen
Lotsgatan 10 C
AX-22100 Mariehamn
+358 457 5958399