Kategoriarkiv: Aktuellt

Medlemsbrev juni 2017

Hej alla medlemmar i Ålands Bostadsrättsförening!

I detta första medlemsbrev från den nya styrelsen vill jag börja med att tacka den avgående styrelsen för ett väl utfört arbete för föreningens bästa. Vår bostadsrättsförening börjar nå mogen ålder, och barn- och ungdomsåren har innehållit processer, som så småningom hittar rätt i djungeln av lagar och regelverk. Den nya styrelsen kommer att fortsätta i samma anda. Tack Kaj Grundström, Bertel Sund, Håkan Clemes och Christer Johansson, som lämnar styrelsen!

Den nya styrelsen hade den 5.6 sitt första möte. Det intressantaste beslutet var anhållan om ett års ytterligare reservation av tomten söder om vårt senaste projekt Segelmakaren. Segelmakaren rönte så stort intresse vid utgivningen att vi gärna vill tillgodose våra medlemmars intresse av att flytta till en bostadsrätt. Det ankommer alltså på oss i styrelsen att utvärdera det senaste projektet och planera för det nya.

Segelmakaren beräknas vara klart enligt plan i månadsskiftet juli-augusti, och byggnadskommittén kommer att informera de nya lägenhetsinnehavarna om hur den praktiska inflyttningen går till.

Boenderåden valdes av årsmötet, och deras sammansättning liksom styrelsens informeras om separat.

Styrelsen beslöt också att till boenderådens uppgifter hör trivselåtgärder i den yttre miljön, trivselregler, sociala sammankomster, hustomteuppgifter, ev. hjärtstartare och övriga uppgifter som åläggs av styrelsen. För boenderåden finns en mindre summa reserverad per område, men medel kan tillskjutas av styrelsen för angelägna projekt. Att ytterligare utveckla boendeförvaltningen med ekonomiskt ansvar hos boenderåden har styrelsen i dagens läge inte funnit praktiskt möjligt.

Sammankallare för boenderåden är Eivor Möller, Snickerivägen, Ulla Andersson (avvikande från årsmötesbeslutet), Lotsgatan och Anne-Helena Sjöblom, Segelmakargatan.

Sedan årsskiftet har föreningen en yrkesmässig disponent, Din Fastighet, som svarar på frågor kring lägenheter och boende. Vår Fixar-Staffan, Staffan Ivarsson, sköter enligt avtal med föreningen och i samarbete med boenderåden och disponenten om det mesta av underhåll och teknik i våra boendemiljöer. Staffans uppgiftsbeskrivning är omfattande, och alla har säkert förståelse för att prioritering av arbetet ibland blir nödvändig.

Lediga lägenheter kommer att finnas utannonserade på hemsidan abos.ax och på anslagstavlorna i husen från det de blir uppsagda tills de reserverats.

Om någon har frågor kring styrelsens fortsatta arbete går det bra att kontakta mig per e-post christina.vonhertzen@aland.net eller telefon 0457-5958399.

Besök gärna också vår hemsida abos.ax. 

Jag önskar er alla en skön sommar!

Christina (Kicki) von Hertzen
Ordförande

Christina (Kicki) von Hertzen
Lotsgatan 10 C
AX-22100 Mariehamn
+358 457 5958399

 

Årsmötet 2017

Bostadsrättsföreningens årsmöte 2017

Ålands Bostadsrättsförening höll sitt stadgeenliga årsmöte måndagen den 8 maj 2017
i Ålands Hotell-­ och Restaurangskola, Mariehamn. Stämman besöktes av ett sjuttio­tal medlemmar. Till mötesordförande utsågs Kaj Grundström och till viceordförande Leif Holländer. Föreningens disponent Lenita Fagerlund kallades till sekreterare.

Årsmötet godkände föregående års verksamhetsberättelse och räkenskaper samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Valberedningens förslag till ordförande, viceordförande och styrelsemedlemmar samt ersättare föredrogs av valberedningens ordförande Lars­-Bertil Olsson. Stämman valde sålunda Christina von Hertzen till ny ordförande och till vice ordförande Torsten Fredriksson. Till ordinarie styrelsemedlemmar jämte Christina von Hertzen (ordf.) och Torsten Fredriksson (vice ordf.) utsågs Monica Grunér, Karl­-Gustaf Förström, Olle Frankman och Maj-Britt Lind. Till ersättare för ordinarie styrelsemedlemmar utsågs Susanne Olausson, Stefan Josefsson, Boo Meyner, Kerstin Ramström och Harry Karlsson.

Ordinarie revisor Tage Silander (GR) och verksamhetsgranskare Lilly Holmberg omvaldes, likaså deras ersättare Kjell Jansson (GR) och Maija-­Liisa Mikkola.

Boendeförvaltningen fick följande representation:

Snickerivägens hus:
A. Ordinarie Eivor Möller och Mayco Blomberg, ersättare Barbro Lindeman­-Dahlin.
B. Ordinarie Paul Hansson och Karl-­Gustaf Förström, ersättare Bertrand Åsgård.

Lotsgatans hus:
A. Ordinarie Monica Flink och Karl-Johan Åkerfelt, ersättare Guy Sundberg
B. Ordinarie Manoucher Nosrat-Nezami och Christina Wikner-Löthman,  
     ersättare Sabine Schilling.
C. Ordinarie Ulla Andersson och Lilly Holmberg, ersättare Nils-Åke Baggholm.

Segelmakarens hus:
A. Ordinarie Anne-Helena Sjöblom och Ronny Isaksson, ersättare Micael Olausson.
B. Ordinarie Sari Ojala och Rosel Högstrand, ersättare Ewa Eklund.
C och D. Ordinarie Gunlög Danielsson, ersättare Harry Grunér.

Understruken medlem är sammankallare av möten.

Årsmötet fastslog oförändrad medlemsavgift, 20 euro per år. Likaså omfattade årsmötet styrelsens förslag att månadsvederlaget bibehålls oförändrat även 2017, dvs 10 €/kvm på Snickerivägen och 10,50 €/kvm på Lotsgatan.

Liksom vid föregående årsmöte informerades om vilka regler som gäller för ändringsarbeten och installation av icke standardutrustning i lägenheterna.
ÅBRF följer samma principer som aktörerna på riksplanet, dvs. avskrivningen av värdet är
14 % årligen under de första fem åren och 6 % årligen under de därpå följande fem åren.
En förutsättning för att egna arbeten och investeringar skall beaktas är att föreningen har kontaktats därom och givit sitt skriftliga godkännande.

Beträffande reserveringen av Segelmakarens granntomt söder om Horellivägen höjdes röster för att förlänga reserveringen med ytterligare ett år. Detta för att få tillfälle att utvärdera det befintliga projektet Segelmakaren innan några beslut tas om vidare projekt.
Föreningen önskar också ta del av responsen från de medlemmar som flyttar in i Segelmakaren samt utvärdera behovet av ytterligare bostadsrätter.

Ordförande Kaj Grundström informerade om det aktuella läget för projekt Segelmakaren
och konstaterade att projektet följer tidplanen. Slutsyn kommer att ske den 31.7.2017.
Årsmötet framförde en önskan om visning av Segelmakaren då lägenheterna är inflyttningsklara, vartill alla medlemmar är välkomna.

Ordförande avslutade mötet med att tacka alla som under verksamhetsåret bidragit med engagemang och arbetsinsatser för föreningens bästa.
Lars-Bertil Olsson avtackade med blommor den avgående ordföranden Kaj Grundström på hela föreningens vägnar, för ett osjälviskt och engagerat arbete för Ålands Bostadsrättsförening.