Alla inlägg av abos

Årsmötet 2017

Bostadsrättsföreningens årsmöte 2017

Ålands Bostadsrättsförening höll sitt stadgeenliga årsmöte måndagen den 8 maj 2017
i Ålands Hotell-­ och Restaurangskola, Mariehamn. Stämman besöktes av ett sjuttio­tal medlemmar. Till mötesordförande utsågs Kaj Grundström och till viceordförande Leif Holländer. Föreningens disponent Lenita Fagerlund kallades till sekreterare.

Årsmötet godkände föregående års verksamhetsberättelse och räkenskaper samt beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Valberedningens förslag till ordförande, viceordförande och styrelsemedlemmar samt ersättare föredrogs av valberedningens ordförande Lars­-Bertil Olsson. Stämman valde sålunda Christina von Hertzen till ny ordförande och till vice ordförande Torsten Fredriksson. Till ordinarie styrelsemedlemmar jämte Christina von Hertzen (ordf.) och Torsten Fredriksson (vice ordf.) utsågs Monica Grunér, Karl­-Gustaf Förström, Olle Frankman och Maj-Britt Lind. Till ersättare för ordinarie styrelsemedlemmar utsågs Susanne Olausson, Stefan Josefsson, Boo Meyner, Kerstin Ramström och Harry Karlsson.

Ordinarie revisor Tage Silander (GR) och verksamhetsgranskare Lilly Holmberg omvaldes, likaså deras ersättare Kjell Jansson (GR) och Maija-­Liisa Mikkola.

Boendeförvaltningen fick följande representation:

Snickerivägens hus:
A. Ordinarie Eivor Möller och Mayco Blomberg, ersättare Barbro Lindeman­-Dahlin.
B. Ordinarie Paul Hansson och Karl-­Gustaf Förström, ersättare Bertrand Åsgård.

Lotsgatans hus:
A. Ordinarie Monica Flink och Karl-Johan Åkerfelt, ersättare Guy Sundberg
B. Ordinarie Manoucher Nosrat-Nezami och Christina Wikner-Löthman,  
     ersättare Sabine Schilling.
C. Ordinarie Ulla Andersson och Lilly Holmberg, ersättare Nils-Åke Baggholm.

Segelmakarens hus:
A. Ordinarie Anne-Helena Sjöblom och Ronny Isaksson, ersättare Micael Olausson.
B. Ordinarie Sari Ojala och Rosel Högstrand, ersättare Ewa Eklund.
C och D. Ordinarie Gunlög Danielsson, ersättare Harry Grunér.

Understruken medlem är sammankallare av möten.

Årsmötet fastslog oförändrad medlemsavgift, 20 euro per år. Likaså omfattade årsmötet styrelsens förslag att månadsvederlaget bibehålls oförändrat även 2017, dvs 10 €/kvm på Snickerivägen och 10,50 €/kvm på Lotsgatan.

Liksom vid föregående årsmöte informerades om vilka regler som gäller för ändringsarbeten och installation av icke standardutrustning i lägenheterna.
ÅBRF följer samma principer som aktörerna på riksplanet, dvs. avskrivningen av värdet är
14 % årligen under de första fem åren och 6 % årligen under de därpå följande fem åren.
En förutsättning för att egna arbeten och investeringar skall beaktas är att föreningen har kontaktats därom och givit sitt skriftliga godkännande.

Beträffande reserveringen av Segelmakarens granntomt söder om Horellivägen höjdes röster för att förlänga reserveringen med ytterligare ett år. Detta för att få tillfälle att utvärdera det befintliga projektet Segelmakaren innan några beslut tas om vidare projekt.
Föreningen önskar också ta del av responsen från de medlemmar som flyttar in i Segelmakaren samt utvärdera behovet av ytterligare bostadsrätter.

Ordförande Kaj Grundström informerade om det aktuella läget för projekt Segelmakaren
och konstaterade att projektet följer tidplanen. Slutsyn kommer att ske den 31.7.2017.
Årsmötet framförde en önskan om visning av Segelmakaren då lägenheterna är inflyttningsklara, vartill alla medlemmar är välkomna.

Ordförande avslutade mötet med att tacka alla som under verksamhetsåret bidragit med engagemang och arbetsinsatser för föreningens bästa.
Lars-Bertil Olsson avtackade med blommor den avgående ordföranden Kaj Grundström på hela föreningens vägnar, för ett osjälviskt och engagerat arbete för Ålands Bostadsrättsförening.

 

 

 

Den mörka vintern får ge vika!

Helt plötsligt har vi vårdagjämning och så strax därefter påsk ! Den
mörka vintern får ge vika. Å andra sidan, vintern har varit bättre än vi
vågat hoppas på och det är full rulle på byggprojektet.
Men brukar inte också byggarna säga att ”det finns inga dåliga väder, på
sin höjd dåliga kläder” 😉 Så på Segelmakargatan tycks det ha varit både
bra väder och rejäla kläder !
Hälsar Kaj Grundström och önskar Glad Påsk

Segelmakaren har satt segel – nu ‘bär de’ å’!

Foto: Karl-Gustav Förström

Ett gammalt åländskt sjömansuttryck passar ju bra för att berätta att nu är seglen uppe och vi har fått styrfart !
Ja, så som det ofta händer i större projekt fylls villkor efter villkor – och så en vacker dag kan vi kasta loss.
Massmedia har i dagarna berättat att Landskapsregeringen levererade den fina nyheten (19.1.2016): ‘Segelmakaren’ beviljas både räntestöd och landskapsborgen. Dessa två finansiella stöd är av avgörande betydelse för att starta upp projektet !

Slag i slag
Händelserna har nu följt slag i slag.
Samtidigt som LR satte sista handen vid beslutet slutförde vi förhandlingarna med huvudentreprenören Ålands Bygg Ab. Som ju faktiskt har ansvar för hela projektet eftersom Segelmakaren görs som en totalentreprenad.
Och dagen efter LR-beslutet undertecknade vi entreprenadavtalet. Nästan till ackompanjemang från tomten där firma Magnus Söderlund omgående hade satt i gång markarbetena. Så ”instrumenten” var av det mera grova slaget …  Och bra tycks det gå undan.
Smidigt har också förhandlingarna förlöpt med vår finansiär Andelsbanken för Åland. Handlingarna är klara denna vecka.
Som en avslutning på rapporten: 26.1. hölls ett s.k. startmöte på Stadshuset där både vi, byggarna och berörda myndigheter kom överens hur projektet förs framåt i samarbete.
All engines are running !

Hälsar
Kaj Grundström
Ålands BRF, ordförande

Nu öppnar Segelmakaren dörrarna!

Anbudsrundan enligt EU-reglerna är nu genomförd. Fyra offerter har inom utsatt tid lämnats in. Och som åländsk aktör vill vi inte sticka under stol med det stolta  konstaterandet att samtliga anbud kom från åländska byggföretag !  Som låg nära varandra prismässigt.
Nu har vi inlett avtalsförhandlingarna med det företag, som kom med förmånligaste anbudet.
Därmed går bollen samtidigt över till den andra planhalvan.
Till intressenterna. Vem vill veta mera om hur Segelmakaren ska bli ?
Det är läge att öppna dörrarna för en presentation av Segelmakaren  – i konkreta siffror och bilder. Ett litet smakprov på det visuella får Du på den här hemsidan. Om det mest havsnära läget några höghus på Åland någonsin haft !
Men den fylligaste informationen om hela projektet får Du när vi arrangerar
”Segelmakarens Öppna Dörrar” .
Fredagen den 20 november och lördagen den 21 november. Båda dagarna kl. 12-16.  Platsen är ‘mittistan’,  Alandia Trade Center ( hörnet av Torggatan och Nygatan). Ingång från Nygatan – mitt emot City Livs.  
Uppe i andra våningen bjuder vi på  information och en kopp kaffe.  För informationen står arkitekter, byggplanerare och bostadsrättsföreningens folk. Och därtill finansieringsexperter, som kan ge råd om förnuftiga finansieringslösningar.
Här får Du också planlösningar att ta med Dig hem och tidtabellen för bokning av lägenheter.
Väl mött i ”Gamla Posten ”!
Kaj Grundström

 

Projekt Segelmakaren – läget augusti 2015

Några månader har förflutit sedan vår Brf:s årsmöte gav styrelsen grönt ljus att driva vidare projektet Segelmakaren på Horelliområdet. Styrelsen har lagt ner mycket tid sedan dess för att få bitarna på plats. Kanske Geijers berömda talesätt ”vad stort sker, det sker tyst”  bäst beskriver processen. Halvfärdigt arbete ska man inte föra oljud om.

Vårens och sommarens arbetssätt har varit : Visst är Segelmakarens idé och geografiska läge  utomordentligt, ja, som en dröm. Men nu är det inte vår sak att producera drömmar utan att ta fram fakta så gott det går !

Den konkreta planeringen  har gått ut på att finslipa boendet i Segelmakaren så att varje lägenhet blir tilltalande, att nya idéer får komma in. Men alllt inom en kostnadsram som är realistisk.

Upplägget med 32 lägenheter följer årsmötets principbeslut. Alltså fördelat på två höghus och två två parhus framför. Vi har nu detaljplanerat lägenheterna och de påminner i mycket om den tidigare versionen (mars 2015).

 • Stadsarkitektkontoret har omfattat dessa planer, framtagna av arkitektbyrån Michael Donalds och styrelsen.
 • Byggnadsinspektionen har börjat behandla vår ansökan om byggnadslov. Signalerna är positiva och vi förväntar oss att vårt byggnadslov kommer upp på byggnadsnämndens nästa möte 14.9.2015.
 • Tomten har säkrats genom ett arrendeavtal, som tecknades med staden 25.8. Behandling för godkännande i infrastrukturnämnden 26.8. Besittningen av tomten är ett av huvudvillkoren för att byggnadslov ska kunnas beviljas.
 • Syn med rågrannarna har hållits i medlet av augusti och vi är överens.
 • Pliktning av tomten har gjorts (undersökt vad som finns under mossa och annan vegetation)
 • Positivt förhandsbesked från staden om anslutning av vatten och avlopp.

 Ett omständligare offertförfarande väntar oss nu.Vi är ju en s.k. allmännyttig ekonomisk förening, som kan få samhälleligt stöd (landskapsborgen, räntestöd). Å andra sidan innebär detta samtidigt att vi måste följa spelreglerna för offentlig upphandling. I praktiken måste vi bjuda ut vårt projekt för offerter från hela EU-området. I slutändan säkrar detta förfarande att vi kan få den bästa  pris- och kvalitetsmixen. Men ett par (extra)månader kommer denna offertrunda att ta inkommande höst.

När väl EU-offertrundan är genomförd vet vi var den faktiska prisnivån ligger och kan med mycket mera vetande (och mindre tro) räkna ut priset på de olika lägenhetstyperna. Därefter får våra intressenter (medlemmar och blivande medlemmar) genom teckning avgöra projektets framtid.

För samma framtid (i ekonomiskt avseende) har vi förhandlat med potentiella finansiärer och har i ryggen ett positivt förhandsbesked.

Vi kommer  – strax efter byggnadsnämndens möte – att sätta in lägenhetsskisser på den här hemsidan, som vi förresten nu håller på att ge en ny ‘look’.

Ja, jag inledde den här rapporten med ett citat och kan väl avsluta med ett annat, som jag tycker att sitter riktigt bra i vårt nuvarande skede : Intet är som väntans tider!

Vänligen
Kaj Grundström, ordförande

Projekt Segelmakargatans första presentation

Segelmakargatan kallar vi kort och gott det nya projektet vi har arbetat fram. Den 12 mars 2015 postade vi till våra medlemmar konkret information om projektet. Vi vill samtidigt ta reda på våra medlemmars personliga intresse för ny lägenhet. Speciellt med tanke på att vi har många nya medlemmar, som ännu inte har bostadsrättslägenhet.

Segelmakargatan i ett nötskal :

 • Naturskönt, havsnära läge vid inloppet till Mariehamnns Västerhamn.
 • Två höghus med 14 lägenheter i vardera. Samtliga har havsutsikt. Husen kallas A och B.
 • Dessutom två lägre parhus med två lägenheter i varje. Parhusen har beteckningen C och D.
 • Projektet innefattar alltså sammanlagt 32 lägenheter – från 51,2 m² till 86,5 m².
 • Den egna insatsen är 15 % av totalpriset.
 • Månadshyran (bruksvederlaget) är beräknad till 12,50 €/m² (inkl. Kapitaltäckning).